ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล

 เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามานำเสนอ หรือทำ
การเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจรับทราบ หรือนำประโยชน์ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ
คือ

 – การนำเสนอข้อมูลไม่เป็นแบบแผน

การนำเสนอในรูปของบทความ

เช่น  ” ในระยะเวลา  1  ปีที่ผ่านมาการเมืองของไทยอยู่ในสภาพที่ขาดเสถียรภาพ   มี

การเดินขบวนเรียกร้องในด้านต่างๆมากมาย เนื่องจากความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน   พระ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ท่านได้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

และแนวทางสมานฉันท์เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดความปองดองในชาติ”

              ารนำเสนอข้อมูลในรูปของข้อความกึ่งตาราง  เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีข้อ

ความและมีส่วนหนึ่งนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง   เช่น  

         “การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนกลยุทธในการจัดการด้านการท่องเที่ยว 

ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งนอกประเทศและในประเทศสนใจมาท่องเที่ยวในจังหวัด

เชียงใหม่ ได้ดังตาราง

ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

– การนำเสนอข้อมูลป็นแบบแผน

พ.ศ ชาวต่างชาติ ชาวไทย
2545 1,558,317 1,639,473
2546 1,431,351 1,714,843
2547 1,746,201 1,877,197

 

 

 

      การนำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่ง

– แผนภูมิแนวตั้ง

 

ch2p1

 

-แผนภูมิแท่งแนวนอน

 

 

ch2p3

 

การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลม

 

ch2p4

 

-การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ

 

ch2p7

 

-การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนที่สถิติ

แผนที่แสดงความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์รายจังหวัด โคเนื้อ ปี 2546

ch2p9

-การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิเปรียบเทียบ

 – – – แผนภูมิเปรียบเทียบแนวตั้ง

ch2p11

– – – การเปรียบเทียบแผนภูมิแนวนอน

ch2p13

-การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น

ch2p15

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: