สถิติ

สถิติ

(( Statistic ))

ความหมายของ ” สถิติ “

สถิติ หมายถึง ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของ

สิ่งต่าง ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบ

ปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น

 

สถิติ หมายถึง ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง

(Sample)  หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย  ค่า

ความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติ

ทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ค่า (Statistics) 

สถิติ หมายถึง วิชาการแขนงหนึ่งที่จัดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็น

ทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังหมายรวมถึง

ระเบียบวิธีการสถิติอันประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่

-การเก็บรวบรวมข้อมูล(Collection of Data)

-การนำเสนอข้อมูล(Presentation of Data )

-การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)

-การตีความหมายของข้อมูล (Interpretation of Data )

 

สถิติ หมายถึง หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบ

เทียบหรือใช้อ้างอิง  เช่น  สถิติในการส่งสินค้าออกปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว

 

สถิติมีความหมายได้ 2 อย่าง คือ

ก. ในแง่เป็นศาสตร หมายถึง

1. การวางแผน (planning) ก่อนจะมีการวางแผนต้องมีหัวข้อเรื่องที่จะ

ศึกษา อาทิ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมมติเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน

ที่จอดรถ ผู้ที่เป็นเจ้าของ สถานที่นั้น ต้องวาง   แผนการแก้ปัญหาโดยจัดหาสถานที่ให้พอเพียง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data) เมื่อกำหนดในขั้นที่ 1

แล้วว่าจะนำอะไรมาเป็นข้อมูล ก็จะทำการรวบรวมตามวิธีการทางสถิติซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

3. การนำเสนอ (Presentation of data) เมื่อรวบรวมได้แล้วก็จะนำมาแสดงให้คนเข้าใจ

ซึ่งอาจจะแสดงในรูปตารางสถิติ เป็นรูปภาพ หรือเป็นแบบเส้นโค้ง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data) เมื่อได้ข้อมูลตามต้องการก็จะนำมาวิเคราะห์

ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสัดส่วน หรือค่าใด ๆ ตามแต่จะกำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1

5. การตีความ (Interpretation of data) เป็นขั้นตอน สุดท้าย คือ การสรุปผลการวิเคราะห์

นขั้นตอนที่ 4 รวมถึง การนำผลที่ได้ไปอ้างอิงใช้กับส่วนอื่น ๆ ด้วย

ข. ในกรณีเป็นตัวเลข

หมายถึง ตัวเลขต่าง ๆ อาทิ จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชาสถิติ 422101

ประจำภาคต้น ปี 2540 – 41 จำนวน ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

จำนวนทารกแรกเกิด ในรอบเดือน

จำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ในรอบเดือน หรือจำนวนชายไทยวัย 21 ปี ในวันที่ 1 เมษายน

2540 เป็นต้น

 

สถิติ หมายถึง สถิติเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม ในปัจจุบันนี้การตัดสินใจหรือการแก้

ปัญหาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในวงการวิทยาศาสตร์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การศึกษา

การเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่วนใหญ่มักจะอาศัยข้อมูลสถิติและระเบียบวิธีการทางสถิติมาช่วย

 

 สถิติ หมายถึง ศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้งวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

นำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล

 

 

สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง

(facts) ของเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา เช่น สถิติจำนวนผู้ป่วย

 สถิติจำนวนคนเกิด สถิติจำนวนคนตาย เป็นต้น

 

 

สถิติ หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยหลักการและระเบียบวิธีทาง

สถิติ สถิติใน ความหมาย นี้มักเรียกว่า สถิติศาสตร์ (Statistics)

 

สถิติ หมายถึง ค่าที่คำนวณขึ้นมาจากตัวอย่าง เพื่อแสดงถึง

คุณลักษณะบางอย่างของข้อมูลชุดนั้น โดยทั่วไปจะนำค่าสถิติไปใช้ใน

การประมาณค่าพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราสนใจรายได้เฉลี่ยของคน

ในหมู่บ้าน แล้วเราสามารถนำรายได้ของทุกคนมา รวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย

ของรายได้ ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้นี้ถือว่าเป็นค่าพารามิเตอร์ แต่ถ้าเราสุ่ม

ตัวอย่างคนในหมู่บ้านมาจำนวนหนึ่งแล้วคำนวณรายได้เฉลี่ย ค่าเฉลี่ยที่ได้

นี้จะเป็นค่าสถิติ

สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ให้ข้อความต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น

ตัวเลขเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐเท่านั้น ตัวเลขนี้มักจะอยู่ในลักษณะ

ของยอดรวม ซึ่งประมวลมาได้จากข้อมูลเบื้องต้น หรือบางครั้งเป็นตัวเลข

ที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือจากการคิดคำนวณ หรือจาก

การจัดกระทำตามระเบียบวิธีสถิติกับข้อมูลอื่น ๆหลายรายการ

สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีราก

ศัพท์มาจาก Stat หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวย

ประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว

เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ

 ได้หมายถึง ตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม เช่น จำนวนผู้

ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิดของเด็ก  ทารก ปริมาณน้ำฝน

ในแต่ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายที่กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

 ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data)  อีกความหมายหนึ่ง สถิติ

หมายถึง วิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล สถิติในความหมายนี้เป็นทั้ง

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า “สถิติศาสตร์”

สถิติ หมายถึง ศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล

สถิติ หมายถึง การบันทึกตัวเลขเพื่อแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงในเชิงเปรียบเทียบ

 

สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ

 สถิติ หมายถึง คณิตศาสตร์ประยุกต์

 

สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ

(AppliedMathematics) ซึ่งเป็นการ

นำหลักการทางคณิตศาสตร์ ตรรกวิทยา (Logic) มาประยุกต์ใช้

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment »

ประเภทและขั้นตอนทางสถิติ

ประเภทและขั้นตอนทางสถิติ

สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่

ใช้อธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วิธี

การทางสถิติที่อยู่ในประเภทนี้ เช่น

§  การจัดกระทำกับข้อมูลโดยนำเสนอในรูปของตารางหรือรูปภาพ

§ การแปลงคะแนนให้อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนน

มาตรฐาน ฯ

§ การคำนวณหาค่าเฉลี่ยหรือการกระจายของข้อมูล เช่น มัชฌิมเลขคณิต

มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย ฯ

2.  สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้

อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วสามารถ

อ้างอิงไปยังกลุ่มอื่น ๆ ได้ โดยกลุ่มที่นำมาศึกษาจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของ

ประชากร ตัวแทนที่ดีของประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง และตัว

แทนที่ดีของประชากรจะเรียกว่า “กลุ่มตัวอย่าง” สถิติอ้างอิงสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ

I. สถิติมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) เป็น

วิธีการทางสถิติที่จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้

§ ตัวแปรที่ต้องการวัดจะต้องอยู่ในมาตราการวัดระดับช่วงขึ้นไป

(Interval Scale)

§ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ

§ กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มที่นำมาศึกษาจะต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน

สถิติมีพารามิเตอร์ เช่น t-test, ANOVA,Regression

 Analysisฯล

II.   สถิติไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric

Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ นั่นก็คือ

§ ตัวแปรที่ต้องการวัดอยู่ในมาตราการวัดระดับใดก็ได้ (Norminal

 Scale, Ordinal Scale, Interval Scale,

 Ratio Scale)

§ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงแบบใดก็ได้

 (Free Distribution)

§ กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มที่นำมาศึกษาไม่จำเป็นต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน

สถิติไร้พารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์, Median Test, Sign

 test ฯลฯ

โดยปกติแล้วนักวิจัยมักนิยมใช้สถิติมีพารามิเตอร์ทั้งนี้เพราะผลลัพธ์ที่ได้

จากการใช้สถิติมีพารามิเตอร์มีอำนาจการทดสอบ (Power of

 

Test) สูงกว่าการใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ ดังนั้นเมื่อข้อมูลมีคุณสมบัติที่

สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นสามประการในการใช้สถิติมีพารามิเตอร์ จึง

ไม่มีผู้ใดคิดที่จะใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ในการทดสอบสมมติฐาน

ขั้นตอนทางสถิติ

ขั้นตอนทางสถิติมี 4 ขึ้นตอน ดังนี้

 -การวางแผน (planning) ก่อนจะมีการวางแผนต้องมีหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา

 

อาทิ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมมติเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ

 

ขาดแคลนที่จอดรถ ผู้ที่เป็นเจ้าของ สถานที่นั้น ต้องวางแผนการแก้ปัญหา

 

โดยจัดหาสถานที่ให้พอเพียง

 

-การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data) เมื่อกำหนดในขั้นที่ 1 แล้วว่า

 

จะนำอะไรมาเป็นข้อมูล ก็จะทำการรวบรวมตามวิธีการทางสถิติซึ่งจะได้

 

กล่าวต่อไป

 

– การนำเสนอ (Presentation of data) เมื่อรวบรวมได้แล้วก็จะนำมาแสดงให้

 

คนเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data) เมื่อได้ข้อมูลตามต้องการก็

 

จะนำมาวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสัดส่วน หรือค่า

 

ใด ๆ ตามแต่จะกำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1  ซึ่งอาจจะแสดงในรูปตารางสถิติ

 

เป็นรูปภาพ หรือเป็นแบบเส้นโค้ง

 

-การตีความ (Interpretation of data) เป็นขั้นตอน สุดท้าย คือ การสรุปผล

 

การวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 4 รวมถึง การนำผลที่ได้ไปอ้างอิงใช้กับส่วน

 

อื่น ๆ ด้วย

 

 

Leave a comment »

ติ+ชม blog

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิวงกลม

 

การนำเสนอในรูปแผนภูมิแท่ง หรือ กราฟแท่ง

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Histogram

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Waterfall

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Doughnut

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Nolan

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Nyquist

การนำเสนอในรูปแผนภูมิใยแมงมุม

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Bode Plot

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Box Plot

การนำเสนอในรูปแผนภูมิฟองสบู่

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Dalitz Plot

การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Gantt Chart

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Kagi Chart

การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Lift Chart

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิแบบเส้น

 

 

 

 

 

การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Sparkline

การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Area Graph

 

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Scatter Plot

การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Polar Area Diagram

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Phase Diagram

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Ternary Plot

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Open-High-Low-Close Chart

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Candle Stick

การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Nichol

Leave a comment »

สวัสดี ชาวโลก!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Comments (1) »